Contact

Nạ abạngạ akọng mọọn kẹn Lẹkaawa atạ nwẹnẹpọọ yạ nyau kapil kaa. Ayoom tạ akạạ mọọn jeen lẹwuu, obidạ dạ awuuyi, obi odạ kạ awooyi tạ yọpọọna ọ lọblabla.

Target Image